Ochrana osobních údajů

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY


Prohlášení o ochrane osobních údaju


§ 1 Informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji


(1) Níže uvádíme informace ohledne toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji v rámci vašeho užívání našich internetových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které se mohou vztahovat k vaší osobe, napríklad jméno, adresa, email, císla platebních aj. karet, SPZ, chování uživatele.

(2) Odpovedným je v souladu s clánkem 4 odst. 7 Obecného narízení Evropské unie o ochrane osobních údaju (GDPR) je

Belastingdienst / Dutch Tax Administration
Centrale Administratie Processen B/CAP
John F. Kennedylaan 8
7314 PS Apeldoorn
THE NETHERLANDS

Z rozhodnutí B/CAP provozuje AGES ETS GmbH tuto internetovou stránku jako objednávkový portál na evropské dálnicní známky. Ohledne všech prípadných otázek se prosím obratte na:

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY
Telefon +49 2173 3346-0
Telefax +49 2173 3346-111
info@ages.de

Našeho poverence pro ochranu osobních údaju kontaktujte emailem Datenschutz@ages.de nebo na naší výše uvedené poštovní adrese s dodatkem „Poverenec pro ochranu osobních údaju“.

(3) Clánek 6 I písm. b GDPR slouží naší spolecnosti jako právní podklad pro zpracování dotazu zainteresovaných osob nebo k provedení potrebných predsmluvních opatrení.

(4) Pri objednávce evropské dálnicní známky je registrováno a zpracováno císlo platební karty, SPZ nákladního vozidla vcetne národnosti a jména majitele (jen u platební karty), aby bylo možné objednávku realizovat. Není vylouceno, že pri autorizaci používané platební karty bude zapotrebí registrované údaje prenášet do zahranicí mimo Evropu. Jako právní podklad naší spolecnosti slouží clánek 49 I písm. B a c GDPR, po cemž je zapotrebí transferovat za úcelem predsmluvních opatrení na žádost dotycné osoby resp. k uzavrení nebo k naplnení v zájmu dotycné osoby uzavírané smlouvy.

Rozhodnete-li se navázat s námi styk pomocí emailu, budou vámi sdelené osobní údaje (váš email, popr. vaše príjmení a telefonní císlo) uloženy do pameti pocítace pro prípadné odpovedi na vaše otázky.

Používané osobní údaje budou smazány, jakmile jejich setrvání v pameti systému nebude zapotrebí, nebo jejich zpracování bude omezeno v prípade, že je zákonem stanovena povinná skladovací lhuta.

(5) V následujících prípadech muže být zapotrebí - za zohlednení prísných smluvních a zákonem stanovených podmínek – aby vaše osobní údaje byly poskytnuty dále:

a) Externím poskytovatelum servisních služeb za úcelem zpracování osobních údaju: pakliže poskytovatelé služeb prijdou do styku s osobními údaji našich zákazníku, stává se tak v rámci takzvaného Zpracování osobních údaju objednávky. To je zákonem výslovne stanoveno (cl. 28 GDPR). I v tomto prípade je B/CAP odpovedná za ochranu vašich osobních údaju. Poskytovatel služeb pracuje výlucne v souladu s našimi pokyny, které jsou zabezpecené prísnou smluvní úpravou, technickými a organizacními opatreními a doplnkovými kontrolami.

b) Na základe zákonem stanovených povinností: v nekterých prípadech jsme ze zákona povinni, sdelit osobní údaje dotazujícímu státnímu orgánu. Jinak neposkytujeme žádné osobní údaje tretím osobám, leda že byste nám k tomu dali výslovný souhlas.

§ 2 Vaše práva


(1) Ohledne vás se týkajících osobních údaju máte vuci nám následující práva:

 • právo na informaci,
 • právo na opravu nebo vymazání,
 • právo na omezení zpracování,/li>
 • právo odvolání proti zpracování,
 • právo na prenosnost osobních údaju.

(2) Dále máte právo podat u dozorcího orgánu pro ochranu osobních údaju na nás ohledne zpusobu našeho zpracování vašich osobních údaju stížnost.

§ 3 Shromaždování osobních údaju pri návšteve naší internetové stránky


(1) Pri pouhé informacní návšteve internetové stránky, tj. pakliže se nezaregistrujete nebo nám nejakým jiným zpusobem nesdelíte vaše informace, shromaždujeme jen takové osobní údaje, které váš internetový prohlížec prenáší na náš server. Budete-li si chtít prohlédnout naši webovou stránku, shromaždujeme jen následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska potrebná ke znázornení naší internetové stránky a zajištení její stability a bezpecnosti (Právním podkladem zde je clánek 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR):

 • IP-adresa
 • Datum a cas dotazu
 • Rozdíl casového pásma k západoevropskému casu (Greenwich Mean Time, GMT)
 • Obsah vašeho požadavku (konkrétní stránka)
 • Prístupový stav/HTTP-stavový kód
 • V daném casovém úseku prenášené množství údaju
 • Webová stránka, z níž dotaz/požadavek prichází
 • Druh prohlížece
 • Operacní systém a vzhled titulní stránky
 • Jazyk a verze softwaru internetového prohlížece.

(2) Navíc jsou k výše uvedeným údajum pri používání naší internetové stránky ukládány do pameti vašeho pocítace tzv. cookies. Jsou to malé textové soubory, které se na vašem pocítacovém disku ukládají spolu s údaji o vámi používaném webovém prohlížeci a jimiž k jejich puvodci, který je zde uložil (v daném prípade jsme to my), proudí urcité informace. Cookies nemohou na vašem pocítaci spouštet žádné programy nebo ho nakazit viry. Slouží tomu, aby internetová nabídka byla z uživatelského hlediska príjemnejší a efektivnejší.

(3) Používání souborů cookie:

Tato webová stránka používá technicky nezbytné, krátkodobé (session) cookies. Tyto ukládají tzv. identifikátor relace, pomocí kterého lze v dané relaci přiřadit různé požadavky Vašeho prohlížeče. Tyto dočasné soubory cookie budou smazány při zavření prohlížeče.

Nastavení ve vašem internetovém prohlížeci mužete dle potreby konfigurovat, napríklad príjem cookies tretích stran nebo mužete i všechny cookies odmítnout. Dovolíme si vás v tomto prípade upozornit na to, že v takovém prípade muže nastat situace, kdy nebudete moci využít všech funkcí naší webové stránky.